Skoči na glavno vsebino

Osnovno

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezivne politike v obdobju 2014- 2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja: 10.1.3. »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

     

Namen projekta

Namen projekta je preko uporabe novih strategij in oblik pedagoškega dela ter profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v osnovni šoli izboljšati kompetence šolajočih se učencev, s tem pa prispevati k večjim možnostim za uspešno izobraževanje, boljšo socialno vključenosti učencev ter višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli.

Kako projekt poteka in komu je namenjen?

V okviru projekta se na Osnovni šoli Danila Lokarja izvajajo različne neposredne vzgojno- izobraževalne aktivnosti, ki niso del rednega izobraževalnega programa in niso financirane iz javnih sredstev. Potekajo v obliki individualnih srečanj ter skupinskih delavnic. Aktivnosti ponujajo priložnost posvetiti se individualnim potrebam učencev, primanjkljajem oziroma nadarjenostjo, še posebej s spodbujanjem bralne pismenosti, dviga jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetenc učenja, kritičnega mišljenja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, raziskovanja, inovativnosti, ustvarjalnosti, trajnostne naravnanosti ter podjetništva in podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo. Obenem bo poskrbljeno tudi za razvijanje in utrjevanje že pridobljenih kompetenc in spretnosti strokovnih in vodstvenih delavcev, in sicer preko posredovanja prej naštetih vsebin na strokovne in vodstvene delavce vzgojno-izobraževalnega zavoda preko usposabljanj, ki bodo potekala predvsem na izkustveni ravni. Namen tega je preko usposabljanj strokovnih in vodstvenih delavcev dodatno prispevati k dvigu splošnih kompetenc učencev. V sklopu izvajanja projektnih aktivnosti bo šola sodelovala z drugimi javnimi zavodi, gospodarskimi družbami in nevladnimi organizacijami v lokalnem in strokovnem okolju. Več o vrstah in vsebini aktivnosti si lahko preberete pod zavihkom AKTIVNOSTI. O prihajajočih terminih za posamezne aktivnosti bodo učenci in njihovi starši obveščeni preko razredničarke na razrednih urah, govorilnih urah in roditeljskih sestankih.

Kdo projekt izvaja?

Projektne dejavnosti izvajala multiplikatorka projekta ob podpori strokovnega tima projekta, katerega člani so pooleg nje še ravnateljica Irena Kodele Krašna, pomočnica ravnateljice in svetovalna delavka Kristina Valič ter svetovalna delavka Adela Lavrenčič.  

V obdobju od 1. 5. 2017 do 30. 6. 2019 je bila multiplikatorka projekta Manca Jarc.
V obdobju od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 je bila multiplikatorka projekta Jasmina Likar.
V obdobju od 1. 7. 2020 dalje je multiplikatorka projekta Urška Čuk.

Kako dolgo bo projekt trajal? Projekt bo trajal od 1. 5. 2017 do 31. 10. 2021.

Vrste in vsebina aktivnosti

O vrstah in vsebini aktivnosti si lahko več preberete v priponki: AKTIVNOSTI Projekta Popestrimo šolo (pdf). O terminih posameznih aktivnosti bodo sproti obveščeni vsi razredniki ter informacije posredovali učencem na razredni uri in njihovim staršem na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. O prihajajočih terminih se lahko pozanimate tudi pri multiplikatorki projekta. Na aktivnosti se učenci prijavljajo preko prijavnic, ki jih dobijo v pisarni multiplikatorke projekta ali pri svoji razredničarki.

Dostopnost